ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇဝႅပ်ႉ

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းဝႅပ်ႉ

ၶိူင်ႈမိုဝ်းၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉ

ႁူႉၸၵ်း WordPress

Install WordPress ၼႂ်း Local Host

Login လႄႈ ၸတ်းၵၢၼ် Dashboard

ၸတ်းၵၢၼ်ၶေႃႈမုၼ်း

တၢင်ႇ Post လိၵ်ႈ

သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်း Post

ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း link

တၢင်ႇ Post ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ

ၸတ်းၵၢၼ် Media

ၸတ်းၵၢၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် (Comments)

သၢင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ (Category) ဝႅပ်ႉ

ၸတ်းၵၢၼ် Post ၸၼ်ႉသုင်

သၢင်ႈ Form ၵပ်းသိုပ်ႇ

ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း Page

ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇၾႃႇသႃႇဝႅပ်ႉ

ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ HTML

ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ CSS

ၸတ်းၵၢၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဝႅပ်ႉ

သၢင်ႈ Menu ဝႅပ်ႉ လူၺ်ႈ Gutenberg

သႂ်ႇၾွၼ်ႉတႆးၼႂ်း WordPress

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈဝႅပ်ႉလူၺ်ႈ Gutenberg

ၸတ်းၵၢၼ် Theme

သၢင်ႈ Classic Menu တႃႇ Theme မႂ်ႇ

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ Theme မႂ်ႇ

ၸတ်းၵၢၼ် Plugins

ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉ လႄႈ Hosting

လၢႆးသိုဝ်ႉ Hosting တီႈ Hostinger

သိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ (domain) ဝႅပ်ႉ တီႈ Namecheap

Install WordPress ၼိူဝ် Hosting

ထႅမ် sub-domain ၼႂ်း Hostinger

ၶၢႆႉဝႅပ်ႉလုၵ်ႉတီႈ Local Hosting ၵႂႃႇတီႈ Hostinger

လၢႆးႁဵတ်း SEO

လၢႆးထတ်းတၢင်းဝႆးဝႅပ်ႉ

လၢႆးႁဵတ်း SEO ၼႂ်း WordPress

လၢႆးႁဵတ်း SEO လူၺ်ႈ Rank Math SEO

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတႃႇဝႅပ်ႉ

ၸတ်းၵၢၼ် Cache လူၺ်ႈ LiteSpeed Cache

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႅပ်ႉ

ၸတ်းၵၢၼ် Updates ၼႂ်း WordPress

ၸတ်းၵၢၼ် Plugins တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႅပ်ႉ

ၸတ်းၵၢၼ် Users

ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႅပ်ႉလူၺ်ႈ WordFence

လၢႆးၶတ်းသေႃးသွင်ၸၼ်ႉ (2FA)

လၢႆးသႂ်ႇ SSL လုၵ်ႉတီႈ Hostinger

ၶိူင်ႈမိုဝ်း Software

Sublime Text

LocalWP

Sublime Text

Lightshot

ၶိူင်ႈမိုဝ်းဝႅပ်ႉ

Newspaper Theme

ၸၢမ်းတႅမ်ႈ HTML/CSS

ၾွၼ်ႉ Shan ပုၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉ

လိူၵ်ႈသီဝႅပ်ႉ

တီႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႅပ်ႉ (Hosting)

ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉ (Domain)