လၢႆး install Newspaper theme

လၢႆး Install Newspaper theme လုၵ်ႉတီႈ WordPress

လၢႆး Install Child Theme ပုၼ်ႈတႃႇ Newspaper

ၸတ်းၵၢၼ် Settings

သႂ်ႇၾွၼ်ႉတႆးၼႂ်း Newspaper Theme

ၸတ်းၵၢၼ်သီ Theme

လၢႆးၸႂ်ႉ tagDiv Composer

ၸတ်းၵၢၼ် Header

ၸတ်းၵၢၼ် Footer

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ Home

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ Single Post Template

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ Category Template

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ 404 Template

လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈ Search Template

လၢႆးၸတ်းၵၢၼ် Mobile Theme

Social Media လႄႈ Utilities

လၢႆး Embed Facebook Page

လၢႆး Update Newspaper Theme

ၸတ်းၵၢၼ် Social Sharing *

ၶိူင်ႈမိုဝ်း Software

Sublime Text

LocalWP

Sublime Text

ၶိူင်ႈမိုဝ်းဝႅပ်ႉ

Newspaper Theme

ၸၢမ်းတႅမ်ႈ HTML/CSS

ၾွၼ်ႉ Shan ပုၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉ

လိူၵ်ႈသီဝႅပ်ႉ

တီႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႅပ်ႉ (Hosting)

ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉ (Domain)