ၶိူင်ႈမိုဝ်းၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉ

ဝၼ်းထီႉ -

ၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉ (website) ဢၼ်လီၼၼ်ႉ မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼမ် လႄႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်။ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉ (webdeveloper) ၶဝ် တေလႆႈမေႃႈတႅမ်ႈၽႃႇသႃႇဝႅပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ HTML/CSS လႄႈ Javascript ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်တေလႆႈမေႃၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်း (tools) ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၼႆယူႇ။

Notepad

Notepad ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ (prorgram) ပုၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ code လႄႈ ၶပ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်မီးမႃးၸွမ်း Windows ၵူႈၶိူင်ႈ။

Sublime Text

Sublime Text ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ text editor ၸိုဝ်ႈသဵင်လင်သုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈၽႃႇတႅမ်ႈ code ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇၼႆႉသႂ်ႇမႃးပႃး –

  1. auto-completion ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈ code ယဝ်ႉဝႆး
  2. တူဝ် hilight သီ code တႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈ code တူၺ်းငၢႆႈ
  3. တူဝ်ၶူၼ်ႉႁႃ (search) code

Adobe Photoshop

ၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝႅပ်ႉ တေလႆႈမေႃတတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် convert ၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် Adobe Photoshop ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းတတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇဢၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉၵူႈၵေႃႉတေလႆႈမီး လႄႈ မေႃၸႂ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Lightshot

Lightshot ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇ ထၢႆႇၶႅပ်းႁႃႈၼႃႈၶွမ်း (screen capture) ၼႆယဝ်ႉ။

LocalWP

LocalWP ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇတႃႇ install လႄႈ ၸႂ်ႉ WordPress ၼႂ်းၶွမ်း (ႁွင်ႉဝႃႈ localhost)။ ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉၼႂ်းၶွမ်း လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမီး hosting ဢမ်ႇၼၼ်မီးလႅင်းၼဵတ်ႇ (internet connection) ၵေႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။