ထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွမ်း

Computer Security

ထတ်း antivirus လႄႈ တႄႇ full-scan

Turn on antivirus and perform full-scan

ပိၵ်ႉ remote access

Disable remote access

ထတ်း firewall ၸွင်ႇလႆႈပိုတ်ႇဝႆႉ

Turn on Firewall

ထတ်းပူဝ်ႇၵႅမ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈထိုင် camera / location/ microphone

Check privacy settings for camera / location / microphone

ထတ်းပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ် internet

Check what applications are communitcating files over the internet

ၸႅၵ်ႇၽႄ user ပုၼ်ႈတႃႇ admin လႄႈ တႃႇၵၢၼ်

Separate administrator and standard user

Update OS ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လိုၼ်းသုတ်း

Update to latest Operation System (OS)

ထတ်းပူဝ်ႇၵႅမ်ႇဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၶွမ်း (startup apps)

Check startup programs

ပိုတ်ႇ device encryption

Enable device encryption

 ၼႄ file extensions

Show file extensions

လၢႆႈၸိုဝ်ႈၶွမ်း

Rename the device

ဢမ်ႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်ၼိူဝ် Desktop

Avoid storing files on Desktop

ပိၵ်ႉ Bluetooth

Disable Bluetooth and Airdrop (macOS)

ထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢီးမေးလ်

Email Security

ၸႂ်ႉ YubiKey ပုၼ်ႈတႃႇ 2FA

Add two-factor authentication (YubiKey)

ထတ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉ email ဝႆႉယူႇ

Manage logged in devices

ထတ်းပိုၼ်း login

Monitor where you are logged in

သႂ်ႇ recovery email

Add recovery email

Protonmail: တင်ႈမၢႆလပ်ႉ PIN ဢမ်ႇၼၼ် scan ၼႃႈတႃႇၸႂ်ႉ Protonmail

Protonmail: Set PIN & Face ID

Protonmail: ပိုတ်ႇ Advance logs

Protonmail: Enable advance logs

Protonmail: ပိၵ်ႉၵၢၼ်တိတ်းတၢမ်လူၺ်ႈ email (email tracking)

Protonmail: Disable email tracking

Protonmail: ပိုတ်ႇ AppKey protection (iOS)

Protonmail: Turn on AppKey protection (iOS)

Protonmail: တင်ႈ recovery phrase တႃႇၵူႈၶေႃႈမုၼ်း

Protonmail: Set recovery phrase

Gmail: ၸတ်းၵၢၼ်ဢႅပ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈထိုင်ၶေႃႈမုၼ်း email

Manage third-party apps with account access

ထတ်းတူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇလႆႈ foward ၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၽႂ်

Check forwarding address

လွင်ႈလူမ်ႇလူမ်ႈ Internet

Internet Security

PC: ၸႂ်ႉ Brave browser

PC: Install Brave Privacy Browser

PC: ထတ်း saved password ဢၼ်မီးၼႂ်း browser

PC: View saved passwords on Browsers

PC: လႅၵ်ႈလၢႆႈ DNS ၼႂ်းၶွမ်း

PC: Change PC DNS

Mobile: လႅၵ်ႈလၢႆႈ DNS ၼႂ်းၾူၼ်း

Mobile: Change mobile DNS

PC: ၸႂ်ႉ Decentralized VPN - Lokinet (Free)

Install Decentralized VPN - Lookinet

သႂ်ႇ Surfshark VPN

Install Surfshark VPN

PC: သႂ်ႇ Ads blocker တီႈ Browsers

PC: Install Ads blocker on Browsers

ထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၾူၼ်း

Phone Security

ထတ်း antivirus လႄႈ တႄႇ full-scan

Turn on antivirus and perform full-scan

Android: ပိုတ်ႇ Google Play Protect

Android: Turn on Google Play Protect

ၸႂ်ႈၼႃႈၾူၼ်း (หน้าจอ) ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Install protective film

ဢမ်ႇပၼ်ၵွင်ႈထႆႇ camera ၵဵပ်းတီႈယူႇ location

Disable location for camera

ထတ်းဢႅပ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ႈထိုင်ၶေႃႈမုၼ်း location

Limit apps access to location permissions

iPhone: ပိၵ်ႉ iClould sync

iOS: Disable iCloud syncing

ထတ်း Gmail  ဢၼ်မီးၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ

Manage Gmail accounts on the device

ဢမ်ႇပၼ်လွၵ်းမိုဝ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း

Disable keyboard location access or full-access (iOS)

ၸႂ်ႉ virtual phone SIM card

Use a virtual phone number for application sign up

ထတ်း call forwarding လႄႈပိၵ်ႉ ads ၵူႈလွင်ႈ

Check call forwarding and disable advertising

iPhone: ပိၵ်ႉ iClould sync

Disable iClould sync

Update ဢႅပ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လိုၼ်းသုတ်း

Update applications to latest version

ဢမ်ႇပၼ်မၢႆၾူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း သိုပ်ႇၸူးမၢႆၾူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

Disable international calling

လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈၾူၼ်း

Rename device

လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈၾူၼ်း

Disable Bluetooth and Airdrop (iOS)

ထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ Signal

Signal Security

Android: ဢမ်ႇပၼ် keyboard ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း

Android: Turn on incognito keyboard

ထတ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉ Signal ႁဝ်းယူႇ

Manage linked devices

ထတ်းလႄႈမၵ်းမၼ်ႈ safety number တင်းဢူၺ်းၵေႃႉ

Varify safety number

ဢမ်ႇပၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ screenshot ၼႂ်းဢႅပ်ႉ

Set screen security to block screenshots

တင်ႈႁႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်းမွတ်ႇႁင်းၵူၺ်း (disappearing messages)

Set disappearing messages

ပိၵ်ႉၵၢၼ် backup ၶေႃႈမုၼ်း

Disable chat backup

တင်ႈ Signal PIN

Set Signal PIN

တင်ႈႁႂ်ႈသႂ်ႇ PIN မိူဝ်ႈၸႂ်ႉ Signal တီႈၶိူင်ႈမႂ်ႇ

Set registration lock

ထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ Session

Session Security

Install Session ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ

Install Session application (PC and mobile)

ႁဵတ်း backup ပုၼ်ႈတႃႇ recovery phrases

Backup Recovery Phrase

တင်ႈမၢႆလပ်ႉ (authentication) ပိုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၸႂ်ႉ Session

Require Touch ID, Face ID or passcode to unlock Session

တင်ႈႁႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်းမွတ်ႇႁင်းၵူၺ်း (disappearing messages)

Set disappearing messages

ထတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶေႃႈမုၼ်း (service nodes path)

Check service nodes path